divendres, 29 d’abril de 2011

Baralla a les pedreres

La Vanguardia. Dijous, 14-01-1932

Lesionado que fallece

En el Hospital de San Pablo falleció el
herido Gabriel García Diego, de 41 años, casado,
el cual había ingresado en aquel establecimiento
el día 5 de noviembre último con dos gravísimas
heridas de arma blanca que le causó en riña otro
obrero en una cantera de Can Baró, donde ambos
trabajaban.

El autor de las lesiones está procesado y
preso.

dissabte, 23 d’abril de 2011

Subhasta de les obres d'urbanització

La Vanguardia. Diumenge, 04-09-1927

Subasta de obras

Bajo la presidencia del teniente de alcalde
delegado de Obras públicas, señor Llansó,
en representación del alcalde, y con asistencia
del teniente de alcalde delegado de Abastos,
señor Barrié, designado al afecto por la
comisión permanente, se han celebrado las
subastas que, con su resultado, a continuación
se relacionan:
Obras de urbanización de las calles Grull
y Mercader, Alberto Llanas, Santos Oliver y
José Ixart de la barriada de periodistas de
«Can Baró», bajo el tipo de 52.987'20 pesetas.

Adjudicadas provisionalmente a don Francisco
Molins, por 38.000 pesetas.

dijous, 21 d’abril de 2011

Queixes sobre l'estat de les pedreres

Revista “La Rambla”. 01-06-1931


LLETRA OBERTA

A les autoritats de Barcelona

El senyor Enric J. Ferrer, de Barcelona, enginyer, ens envia per a la seva publicació el següent comentari, adreçat a les autoritats de Barcelona:

Amb tot el respecte, em permetreu demanar-vos: ¿Per quines raons, un particular, per més senyes sostenidor d’una Unió Patriòtica, pot destruir la urbanització traçada per l'Ajuntament, sense que ningú no li demani responsabilitats?

Es tracta de les dissortadament famoses pedreres de Can Baró, on, sense escrúpols de cap mena, hom destrueix la muntanya, saltant per damunt de la llei de mines, befant se de les ordres del governador, enganyant a tothom i fent un negoci escandalós, tot posant en perill les vides i les cases dels modestos propietaris d'aquella tan xamosa barriada.

¿Qui és el responsable, senyor alcalde, de l'accident ocorregut el dia 18 d'abril a una pobra veïna, i que li costà una cama, ja que una pedra llançada per una barrinada li trencà la cuixa, davant de casa seva? ¿Com es guanyarà la vida aquesta pobra dona, quan d'ací a cinc o sis mesos (segons la nota del facultatiu, que esta en poder del Govern civil), pugui sortir de l'hospital amb una sola cama, si no hi ha cap complicació més greu?

Jo acuso les autoritats de Barcelona -Milans del Bosch, Viver, Barrera, Despujols, Márquez, Güell, etcètera-  tots aquells que han tolerat a gratcient l'expoliació iniqua, tots aquella que han permès que les queixes fossin neutralitzades en el centre miner, impunement, tots aquells que sota !a conxorxa upetista, han deixat fer als seus amics d'En Foronda una destrucció sistemàtica d’un tros de Barcelona; tots aquells que permeten que es barrini a menys de quaranta metres dels edificis (segons la llei de Mines) i amb càrregues exagerades que esquerden les finques; tots aquells que permeten que al centre urbanitzat, dissimulat amb una finca, pugui existir un polvorí carregat de dinamita; a tots aquells que pel papu de deixar sense feina trenta obrers, deixen la seva autoritat en un lloc molt poc decent. Perquè, consti una vegada més, que aquesta barriada no desitja augmentar els sense feina per a arreglar la urbanització destruïda, manquen, no trenta obrera, sinó tres-cents, que podrien treballar força temps a embellir en que fins ara ha estat destruït.

Es d'esperar que d’ara endavant no caldrà parlar també de negligència. Ja que actualment, avisats per algun espia que hi ha en un Centre molt oficial, els explotadors de les pedreres estan assabentats de les visites oficials que es projecten, amb temps suficient per a prendre mesures enganyoses, i entre temps, van avançant .escandalosament els seus treballs a les parts altes... menys quan es presenta la guardia civil, ja que aleshores baixen els obrers a fer altres feines més lícites
.
Aquesta farsa ha d'acabar, senyor governador i senyor alcalde. La dignitat de les vostres autoritats està en joc, així com la vida i la hisenda d'aquests modestos propietaris, que si fins ara han tingut el deure de pagar totes les gabelles, no han tingut el dret de fer-se escoltar.

Confiem d'ésser atesos ràpidament i demanem que s'exigeixin responsabilitats a aquests funcionaris que han mancat al seu deure elemental de fer complir les lleis, í mentrestant, us desitja molts anys de vida pel bé de la República.

ENRIC J. FERRER
Enginyer

dimecres, 20 d’abril de 2011

Problemes d'habitatge

Catalunya social. Barcelona, 14-03-1925

El problema de I'estatge

Molt em plau que sigui confirmat tot el que referent al problema de l'estatge havem dit d'aquestes planes estant, i que porti l'amic Manich el testimoni personal del que els seus ulls han vist, tan sols en un dels indrets de Barcelona.

Feia ben pocs dies o millor dit la vigília de la visita que féu el company F. Manich, havíem recorregut la barriada de can Baró, on hi ha instaurades les cases de la Cooperativa de Periodistes, i ens féu prou pena que allí s'haguessin esmerçat tants cabals en la construcció de tan esplèndids estatges, per a veure's voltats de barraques i cataus de brutícia, llençant per terra el projecte de convertir en ciutat jardí aquella barriada, plena de llum i ben situada.

L'alcalde actual, amb molta empenta, començà la lluita contra les barraques immundes. Les notes oficioses de l'Alcaldia donaven compte cada dia del nombre de barraques que per ordre de l'alcalde, es cremaven, enrunaven o desapareixien. Vingué un dia que aquesta nota diària emmudí i ja no s'ha publicat més.

Alguns diumenges, recorrent els barris de Barcelona he pogut comprovar que la croada empresa pel senyor Baró de Viver s'ha encallat, per haver-se col·locat els barracaires a la defensiva, alçant per cada barraca enrunada, dos, tres o més barraques, per a neutralitzar-ne efectes; i així estem, i si no em creieu, aneu a veure-ho. Vergonya fa que avui s'alcin barraques en terrenys cedits per propietaris a l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquest obri carrers!, i quan intenta fer-ho vénen els nous propietaris barraquers a fer-ne acte de possessió en nom de ciutadans de Barcelona i edificar-hi (?) llurs campaments de brutícia, etc., etc. Els propietaris efectius són els barraquers, els que han regalat el terreny a l’Ajuntament no tenen ja cap dret i encara que cridin i protestin de tanta vergonya, l'Ajuntament de Barcelona fa com qui vol netejar aquells indrets, mes tot resta igual o pitjor i així es contribueix a l’embelliment i salubritat moral i material de la ciutat.

Amic i company Manich, fa pena i encara més que pena indignació, que s'aturin els bons propòsits de millorament de la condició humana, al qual tots, tots, diuen i proclamen que sacrificant-se hi volen contribuir i es deixi al poble enllotar-se, embrutir-se i denigrar-se, sense fer res per a restablir l'imperi de la Llei i dels bons i honestos costums.

La sessió del ple de l'Ajuntament en la qual es posa a l'ordre del dia el problema de l'estatge a Barcelona, allí es desféu el que havia fet l'anterior Ajuntament, sense però fer res pràctic que substituís a ço que es considerava perjudicial als interessos dels ciutadans de Barcelona.

Ben pocs són els regidors que coneguin bé el problema de l'allotjament, potser que comptats n'hi hagi un o dos que sàpiguen quelcom d'aquesta matèria i als quals s'ha encomanat la ponència, estudi i solució per part de l'Ajuntament, del problema, però per ara, l'Ajuntament no ens dóna cap solució.

Una mostra per acabar. Sense anar més lluny, acabo de trobar en un Jutjat Municipal de Barcelona un bon ciutadà dependent de Comerç pare de cinc fills, habitant actualment a can Baró en una diem-ne caseta-barraca, feta, aquesta, d'obra (embà) el valor de la qual, a tot estirar, és de tres mil pessetes, i en pagava noranta de lloguer. Per divergències amb el propietari en no voler aquest tapar goteres, fou aquell acomiadat el dia 31 de gener proppassat, i es presentava al Jutjat municipal a implorar misericòrdia al Jutge perquè deturés el llençament de la casa-barraca, uns dies, a l'objecte de donar-li temps de trobar un recó on posar els mobles i robes i no haver de passar les nits, a l'hostal de la "belle Etoile" ell, la seva esposa i els cinc fills.

Creieu que em trenca el cor, em digué el secretari i l'oficial del Jutjat. Això que passa a aquest ciutadà barcelonès, és corrent, que cada dia pel dit Jutjat passen casos semblants i que d'això no se'n fa ja cas.

Amb aquesta injustícia preparem el triomf de les doctrines més absurdes.

Això arribarà, malgrat les Lleis, Reglaments, R.O., i decrets, que avui sols serveixen per a enriquir la nostra legislació social, i arribarà, si ens entretenim amb discursos, Juntes, ponències i no fem res pràctic per a aturar-ho, els de dalt, els del mig i els de baix.

J. GUILERA VILLARREAL

dimarts, 19 d’abril de 2011

Més problemes a les pedreres de Can Baró

La Vanguardia. Dimarts, 05-08-1930

La cuestión de los canteros de «Can Baró» sigue sin resolver.

Según nos comunica don José Massanís, tras no pocos esfuerzos de los vecinos y propietarios perjudicados y de las gestiones realizadas por las agrupaciones de propietarios del Carmelo y de «Can Baró» se consiguió del Ayuntamiento la orden de paro de dichas canteras, orden que fue revocada al parecer por no haber prestado su conformidad el distrito minero.

Posteriormente el gobernador dirigió un oficio al Ayuntamiento dando cuenta de que se había ordenado con carácter general, la supresión del arranque de materiales en la zona elevada, en los taludes de las canteras del monte Carmelo, «Can Baró» y casa Vélez, pudiendo extraer sólo los materiales de la parte baja de los frentes de cantera hasta la mitad de la altura del talud y los bloques y trozos de piedra caídos sobre el piso de las canteras, mientras no se marquen por la autoridad gubernativa las líneas límite de las explotaciones.

Es indudable que esta nueva disposición del gobernador tenía para los vecinos marcado interés; si no resolvía nada en definitiva evitaba al menos que el destrozo siguiera adelante.

Pasaron ocho días después de publicada tal disposición y se cumplió al pie de la letra. Más tarde ya no ha sucedido así. Los barreneros han hecho nuevamente incursión en los sitios altos prohibidos, resultando otra vez letra muerta la orden del gobernador. Como consecuencia de lo sucedido se han hecho nuevas visitas a las autoridades para protestar contra lo que está ocurriendo en las citadas canteras.

dilluns, 18 d’abril de 2011

Subhasta d'un quiosc de diaris a la Pl. Sanllehy

La Vanguardia. Diumenge, 23-03-1930

El día 3 del próximo mes de abril, a las doce,
se celebrará en el Ayuntamiento la subasta
a la llana, de un kiosco destinado a la
venta de periódicos, que debe instalarse en la
plaza de Sanllehy (Can Baró) por el tipo de
diez pesetas mensuales. Los licitadores que
deseen tomar parte en la subasta deberán
constituir en la caja municipal y hasta la
1 de la tarde del día anterior al de la subasta
un deposito provisional de 50 pesetas, que será
devuelto a los licitadores cuyas ofertas
fueren desechadas, debiendo aumentar dicho
depósito quien resulte adjudicatario provisional
de la subasta, en el mismo acto, hasta el
importe del canon correspondiente a un trimestre.

diumenge, 17 d’abril de 2011

Benedicció de l'autobús Lesseps-Guinardó-Horta

La Vanguardia. Dimarts, 06-11-1928

En la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y ante numerosa y distinguida concurrencia, se celebró el domingo, a las once y media de la mañana, la fiesta de bendición de un nuevo y magnífico coche de la línea que la S. A. Autobuses del Norte de Barcelona tiene establecida con la denominación de «Lesseps-Guinardó-Horta».

A las once de la mañana se celebró en la citada iglesia una misa a la que concurrieron los invitados al acto y gran número de fieles y a las once y media en la puerta del templo, el párroco, reverendo don Eugenio Flori, bendijo el nuevo coche, asistido por el vicario, reverendo don Pedro Baguñá, y acólitos. Entre los concurrentes figuraban el presidente del Consejo de Administración de la Compañía, señor Morcillo; el vicepresidente señor Magriñá; el secretario, señor Balart; el vicesecretario, señor Ribas; el gerente, señor Massó; los vocales señores Bonet y Rius y el concesionario de la línea, señor Oriol Cinca.

El presidente de las Asociaciones de propietarios, diputado señor Trabal, el profesor señor Udina; los señores Pou de Barros, Viada, Aliberch, Aizcorbe y Sagarra, de la Cooperativa de Periodistas; el señor Fando e hija; el señor Pou Giménez y esposa; el secretario de la tenencia de Alcaldía señor Martí Navarro; de la Unión Patriótica del Guinardó, los señores Mas González, Delom, Lucas, Bernades, Pina y Señan; el subcabo del somatén señor Manzanares; el presidente de Unión Patriótica de «Can Baró», señor Ortega; y los representantes de otras Asociaciones y entidades.

Entre las señoras que concurrieron, recordamos a las de Magriñá, Massó, Morcillo, Balart, Bonet, Bausili de Aizcorbe y su hermana, señorita María Bausili; Viada, Aliberch, Ribas, Giménez de Pou, doña Antonia García Alarcón y otras muchas que sentimos no recordar.

Terminada la bendición, los invitados se trasladaron a la parte alta de la iglesia, recayente a la Avenida de Nuestra Señora de Montserrat, donde fueron obsequiados con un exquisito «lunch». Pronunciaron elocuentes brindis alusivos al acto y en elogio de la Compañía y de los intereses de la barriada, los señores Trabal y Morcillo, siendo ambos muy aplaudidos.

Tan simpático como agradable acto, terminó cerca de las doce y media.
El Consejo de Administración de la Compañía recibió muchas felicitaciones por sus desvelos en mejorar tan interesante servicio así como por su buen gusto en adquirir los lujosos coches que pone en circulación.

divendres, 15 d’abril de 2011

Urbanització del barri

La Vanguardia. Divendres, 27-04-1928

La urbanización de los terrenos de Casa Baró


Por la Alcaldía se nos ha facilitado la siguiente nota:

«Contestando al suelto publicado por varios periódicos de la localidad interesando que accediendo al reiterado ruego de la Comisión de propietarios y vecinos de Casa Baró, se aclare por la Alcaldía el antiguo pleito de si corresponde al Ayuntamiento la urbanización de los terrenos de dicha barriada o es de incumbencia de la entidad propietaria de los mismos, debe la Alcaldía manifestar que en sesión de 7 de enero de 1908 el Ayuntamiento aprobó el proyecto de urbanización de las fincas «Casa Sampere» y «Casa Baró» solicitado en instancia de 19 de noviembre de 1906 por don Joaquín de las Llanas.

Que la aprobación fue otorgada mediante la también aprobación de diversas condiciones, siendo de señalar las que resuelven y contestan la pregunta formulada por la Comisión:
«El propietario verificará a sus costas las obras de urbanización de todas las calles comprendidas en el plano aprobado, con arreglo a las condiciones que imponga el Ayuntamiento, a cuyo fin se someterá a la aprobación del mismo el proyecto de afirmados, aceras y cloacas con sus accesorios».(Condición sexta).

Cumplidos los requisitos enunciados (la segregación del terreno vial, liberación de sus cargas, etc), el Municipio se irá haciendo cargo de las obras de urbanización de cada clase que vaya construyendo el propietario, así que estén terminadas y recibidas, «desde cuyo momento se encargará el Ayuntamiento de la conservación de las mismas, pero advirtiendo que interín no hayan recibidas, debe conservarlas el propietario». (Condición novena).

Es de lamentar se achaque al Municipio el olvido o incumplimiento de derechos y obligaciones que incumben única y exclusivamente a los propietarios que interesaron la aprobación de una urbanización o a sus sucesores. Y con el fin de que se lleven a afecto los acuerdos adoptados por la Municipalidad ha dado esta Alcaldía las oportunas órdenes para el inmediato cumplimiento de las condiciones fijadas como bases la urbanización aprobada para la finca «Casa Baró».

dijous, 14 d’abril de 2011

Resolució de la sustracció de cablejat elèctric

La Vanguardia. Dimarts, 06-03-1928

LOS MOZOS DE ESCUADRA
Servicios prestados por los mozos de la escuadra:

Los del puesto de Montcada, en combinación
con los de esta capital, detuvieron a
los sujetos Ramon Sisó Casals (a) «Noi de
Reus»; Pedro Oliveras Samón, trapero, y Julián
Hernández Andrés, carretero; el primero
fue detenido por haberle sido ocupado una
cantidad de hierro que había sido substraída
de la estación del Norte, declarándose
autor de varias otras substracciones del
mismo género. 

Estrechado a preguntas, declaró
que en unión de otros dos sujetos, que
no han sido habidos, en el término de la barriada
de «Can Baró», substrajo 955 kilos
de cable conductor de fluido eléctrico de la
compañía «Grandes Redes Eléctricas», que
vendieron por la cantidad de 1.480'25 pesetas.

El Oliveras fue detenido como encubridor
y por haber mediado en la venta percibiendo
una comisión, y el Hernández por haber
transportado a sabiendas el género robado,
cobrando por ello 125 pesetas.

Dichos sujetos, género, carro y caballería
fueron puestos a disposición del juzgado de
instrucción de guardia.

dimecres, 13 d’abril de 2011

Sustracció de cablejat elèctric

La Vanguardia. Dimarts, 28-02-1928

Acusados de haber sustraído 900 kilos
de cable conductor de fluido eléctrico fueron
detenidos por los mozos de escuadra, en la
barriada de Can Baró, Ramón Sisó Casals,
Pedro Oliveras Sanón y Julián Hernández
Andrés.

dilluns, 11 d’abril de 2011

Urbanització de carrers

La Vanguardia. Dimecres, 06-07-1927

Comisión municipal Permanente

A las 2'20 de ayer tarde se reunió en sesión
pública la Comisión municipal Permanente,
bajo la presidencia del alcalde, barón de Viver.

Leída y aprobada el acta de la anterior,
se pasó a dar cuenta del Despacho oficial.
En él figuraban, entre otros, los siguientes
asuntos.

[...] Otro proponiendo la aprobación del proyecto
compuesto de pliego de condiciones,
presupuesto y planos, para las obras de urbanización
de las calles Güell y Mercadé,
Miguel de los Santos Oliver y José Ixart
de la barriada de periodistas de «Can Baró»,
por la cantidad de cincuenta y dos mil novecientas
ochenta y siete pesetas, veinte céntimos. [...]

diumenge, 10 d’abril de 2011

Visita al regidor de l'Ajuntament

La Vanguardia. Dissabte, 20-11-1926

Una comisión formada por individuos de la
junta directiva y socios de la Sociedad de
Propietarios y Vecinos de «Can Baró» visitó
al concejal jurado don Agustín Mariné, para
enterarle de varios asuntos concernientes a
la urbanización de dicha barriada.

dissabte, 9 d’abril de 2011

Baralla: ferit amb arma blanca

La Vanguardia. Diumenge, 19-06-1927

Por resentimiento entre ellos riñeron en
la barriada de Can Baró, Vicente Solé y Salvador
Guia Tomás, resultando este último
con una herida, por arma blanca, en el pecho.
El paciente fue auxiliado en el dispensario
del distrito, en donde calificaron la herida
qua sufría de pronóstico reservado.

Queixes dels veïns a l'alcalde de Barcelona

La Vanguardia. Dimecres, 06-10-1926

CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALCALDE

Sr. Director de LA VANGUARDIA.

Respetable y muy señor mío: suplico a usted tenga la bondad de insertar en el diario de su digna dirección, la siguiente carta abierta.

Excelentísimo señor alcalde de Barcelona:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. respetuosamente, como presidente de la Sociedad de Propietarios y Vecinos de «Can Baró», barrio de La Salut, para transmitirle las quejas formuladas por varios socios de esta entidad, motivadas todas ellas por las desgracias que ocasionan las lluvias que formando impetuosos torrentes, mal encauzados, derrumban paredes e inundan las viviendas.

Como esto va sucediendo con bastante frecuencia, sin que por parte de las autoridades se haya tomado ninguna medida para evitarlo, y tratándose de personas muy humildes, cuya generalidad sólo a costa da verdaderos sacrificios ha podido procurar un modesto hogar, que en día de tormenta ven terriblemente amenazado por las aguas, por no estar éstas encauzadas, creo no debe aguardarse el trágico momento de una catástrofe irreparable para la adopción de sencillos remedios que eviten de raíz su inminencia.

Los medios para evitar futuros peligros, son los siguientes:

Primero. Que una brigada visite estas calles y arregle los puntos de más peligro, en donde se ve palpablemente que las aguas tienen que producir estragos, encauzándolas de modo que discurran por medio de las calles, en vez de introducirse por los solares sin edificar precipitándose por las tapias de las salidas (corrales) de las casas e inundando las viviendas.

Segundo. Obligar a todos los propietarios a que cerquen sus solares, aunque sólo sea por la parte lindante con las calles, a fin de cerrar las manzanas formándose por sí mismo el arroyo de la calle. De este modo las aguas, siguiendo su curso natural por el arroyo, irán a parar a la carretera de Dos Rius (hoy Avenida de la Virgen de Montserrat) en donde existe ya cloaca. Es de lamentar, que algunos señores adquieran solares para lucrarse con su reventa y que estos señores, por no querer edificar, no cerquen sus solares y sean precisamente ellos, los causantes de la ruina de algunos pobres que edificaron. De buena fe algunos propietarios perjudicados, se han entrevistado, con los dueños de esos solares no edificados, para ver de convencerles de levantar cercas en la calle, sin que hayan podido conseguir nunca nada, habiendo sido esta vez de nuevo inundadas sus casas, causando graves perjuicios, amenazando ruina algunas de sus paredes.

Lo que pongo en conomiciento de V. E., esperando de su reconocida rectitud, atenderá las justas reclamaciones de esta barriada tan necesitada de urbanización, pues carece en absoluto de luz, no obstante haberlo pedido repetidas veces.

El presidente de la Sociedad de Propietarios y Vecinos de «Can Baró».
Ángel Pujals

divendres, 8 d’abril de 2011

Primer barraquisme

La Vanguardia. Dijous, 02-09-1926

La niña de quince meses Carmen Jiménez
Montero, al quedarse sola en el domicilio de
sus padres, calle número 2 de la barriada de
Can Baró, barraca, se cayó, jugando, dentro
de un cubo lleno de agua, pereciendo ahogada.

El cadáver de la criatura fue conducido al
hospital Clínico.

dimecres, 6 d’abril de 2011

Matriculació a les escoles

La Vanguardia. Dimarts, 05-01-1926

Acordado por el Ayuntamiento inaugurar el
próximo día 11 una escuela primaria en la barriada
de la Salut, en las proximidades de
la agrupación de Can Baró, se pone en conocimiento
del público que queda abierta la matricula
desde ayer lunes para que se inscriban
niños y niñas de 3 a 12 años. Muy en breve,
probablemente, será la matrícula gratuita; y
por ahora más de un 60 por 100 de los niños
asistentes a las escuelas municipales gozan
de tal ventaja. 

Para mayor facilidad del público
la matrícula se aceptará en la oficina
municipal de los Josepets, de 10 a 1, todos los
días laborables, a partir de ayer lunes, hasta
el expresado día 11, habiéndose ya dado las
oportunas órdenes al negociado municipal de
Cultura para que disponga lo conveniente.

dimarts, 5 d’abril de 2011

Abocaments descontrolats a Can Baró

La Vanguardia. Dimarts, 17-03-1925

Una comisión de vecinos de la barriada de
«Can Baró» se presentó anoche en nuestra
redacción para quejarse del abandono en que
se tiene a aquella populosa barriada por parte
del Ayuntamiento.

Se da el caso de que la calle 2-B y otras recién
urbanizadas han quedado poco menos
que obstruidas por el sinnúmero de carretadas
de tierra y residuos de toda especie que
desaprensivos contratistas abandonan en medio
del arroyo, con el fin de ahorrarse el trabajo
de conducirlas a los sitios indicados por
la autoridad municipal, y sin que ésta les
haya puesto él correctivo correspondiente.
¿No podría el teniente de alcalde del distrito
dar las órdenes oportunas para que el
caso no se repitiera?